Algemeen

De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. 

 

Vooraf

De school bespreekt voorafgaande aan het betreffende schooljaar de hoogte en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de ouder-/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad.

Daartoe wordt (eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar) in overleg met de ouder-/leerlinggeleding een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt.

De school informeert ouders/verzorgers en leerlingen op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten. De school doet dit tijdig voorafgaand aan het betreffende schooljaar.

De school communiceert de hoogte en de opbouw van de schoolkosten via de website. 

 

Bij de berekening

De school stuurt een rekening naar de ouders/verzorgers met een duidelijke specificatie van de schoolkosten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lesactiviteiten, overige schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage.

De school verstrekt een adequate toelichting waaruit blijkt aan welke doeleinden de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed in de schoolgids. 

 

Achteraf

De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de ouders/verzorgers over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen.

Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde vrijwillige ouderbijdrage, verrekent de school dit met de betreffende ouders/verzorgers.

 

Vastgesteld door directie en medezeggenschapsraad,

Assen, 10 oktober 2005