De ouder(s)/verzorger(s) worden geacht op de hoogte te zijn van het volgende:

 • ·        Dat de schoolkostenbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan;

  ·        Dat het de ouder(s) / verzorger(s)* vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden goederen/diensten en activiteiten aan te gaan;

  ·        Dat de school leerlingen niet kan uitsluiten van activiteiten en of voorzieningen waarvoor de ouder(s)/verzorger(s)* niet wensen te betalen;

  ·        Dat de overeenkomst voor slechts één schooljaar wordt aangegaan;

  ·        Dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s)* er wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder(s)/verzorger(s)* bestaat;

  ·        Dat deze overeenkomst ondertekend geacht wordt als akkoord is gegeven, in het bestelproces van de webshop, op de algemene voorwaarden;

  ·        Dat betaling plaatsvindt gedurende het schooljaar aan de hand van een door de school toegezonden, gespecificeerde factuur met inachtneming van de al dan niet afgegeven machtiging voor incasso;

  ·        Dat in het geval van tussentijdse in- of uitstroom op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)* restitutie mogelijk is, over de algemene ieder jaar terugkerende kosten, naar evenredigheid van de onderwijstijd op de school (uitgedrukt in hele maanden/10);

  ·        Dat de school, op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)*, goederen in bruikleen verstrekt als voldaan is aan één van de hieronder genoemde omstandigheden:

          * Indien het gezinsinkomen aantoonbaar lager is dan 125% van de voor ouder(s)/verzorger(s) geldende landelijke netto bijstandsnorm (het norm bedrag is dus exclusief gemeentelijke toeslagen en of verlagingen) wordt gedeeltelijke dan wel gehele kwijtschelding verleend (zie kwijtscheldingsregeling) ;

          * Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder(s)/verzorger(s)* van toepassing is verklaard.